Belediyemizin 01/11/2022 Tarih ve 84 No´lu Meclis Kararı İle Onaylanan Dilovası Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği

KOCAELİ İLİ

DİLOVASI BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, dul, yetim, öksüz, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile salgın hastalıklar, deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişilere, ihtiyaç sahibi yeni doğan bebeği olan ailelere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak kişilerin belirlenmesi, sunulacak her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ile belediye sınırları dışında yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteğin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile 03.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi ve 60. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte Geçen;

 1. Belediye: Dilovası Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı: Dilovası Belediye Başkanını,
 3. Müdürlük: Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve sosyal yardımla alakalı görevlendirilecek diğer Müdürlükleri
 4. Belediye Encümeni: Dilovası Belediyesi Encümenini
 5. Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,
 6. Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanununu ile ilgili tüm kanunları,
 7. Değerlendirme Kurulu: Dilovası Belediyesi Encümeni

 

 1. Aynî Yardım: Başvuru sahibinin sosyal inceleme raporu ile belirlenen ihtiyacına ve muhtaçlığına göre; Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımları,

 

 1. Nakdî Yardım: Yönetmelik kapsamında nakit para yardımı ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, banka kartı gibi araçlarla yapılan ödemeleri,

 

 1. Sosyal Yardım: Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak nakdi yardımlar ile her türlü ayni yardımları,

 

 1. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

 

 • Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

 

 1. Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri.

 

 • Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,

 

 • İhtiyaç Sahibi: Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli, kadın, çocuk, yaşlı, evsiz, kimsesizler ve öğrencileri,

 

 1. Yetim ve Öksüz: Ana babasından biri yâda her ikisi vefat etmiş olup da kendi başınahayatını devam ettirebilme imkânlarından yoksun olan kişiyi,

 

 1. Yeni doğan bebeği olan aileler: İlçede ikamet etmekte olup, bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi aileleri,

 

 1. Risk Grupları: Bakıma ve korunmaya muhtaç aileler, aile içi şiddet, ihmal ve istismara maruz bırakılan her yaşta çocuklar, hanede çalışabilir bireyi bulunmayan aileler, bağımsız olarak yaşamakta güçlük çekenler, günlük toplum hayatına ve toplumsal ilişkilere bağımsız olarak katılamayan veya ihtiyaçlarını gideremeyen kronik veya ileri düzeyde ruh sağlığı bozuk olanlar, her türden madde bağımlılığı bulunanlar, kimsesiz kişiler, göç ederek ilçe sınırları içerisine yerleşen ve kent hayatına uyum sağlamakta güçlük çeken birey ve gruplar, suça eğilimi bulunan bireyler,

 

 1. Sosyal Market: Belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla yürütülen veya yürütülecek olan sosyal yardım mağazası veya mağazaları ile Gıda Bankacılığını, Belediye tarafından açılacak olan sosyal yardım mağazası veya mağazalarını,

 

 1. Şartlı Bağışlar: Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen bağışları,

 

 1. Yönetmelik: Dilovası Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğini,ifade eder,

 

 

Genel Esaslar

MADDE 5- (1) Sosyal Yardım Uygulamalarına Ait Genel Esaslar Şunlardır:

 

 1. Sosyal yardımlar ayni, nakdi ve hizmet yardımı şeklinde veya üçü birlikte yapılabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

 

 1. Belediye, sınırları içerisinde yaşayan kişiler arasında sosyal ve kültürel ilişkileringeliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

 

 1. Sosyal hizmetler ve yardım alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

 

 1. Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca sosyal inceleme neticesinde belirlenmiş kişilere doğrudan belediye imkanları ile yardım ve hizmet yapabilir.

 

 1. Sosyal hizmetler ve yardımların yürütülmesi ve sunumunda sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farkı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mali durumu, hizmetlerin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya sosyal inceleme sırası dikkate alınarak belirlenir. Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuk, yetim ve öksüzler ile kimsesizlere ve şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

 

 1. Sosyal hizmetler ve yardımlar vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda kadın, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ya da yardımlardan yararlanma kriterlerine sahip diğer vatandaşların durumuna göre en uygun yöntemle uygulanır.

 

 1. Salgın hastalık, sel, yangın, deprem gibi acil ve afet durumlarında başvuru şartı aranmayacaktır. İnceleme amaçlı üçüncü kişilerden ve kurumlardan temin edilmesi gereken herhangi bir belge talep edilmeksizin inceleme, Dilovası Belediyesi kayıtları ve/veya başvuru beyanı esas alınarak yapılabilecektir.

 

 1. Yolda kalmış, hastalık, sevk, vb. nedenlerle Dilovası’na gelen veya il dışına gitmesi gereken muhtaç kişilere nakdi yardım veya yol yardımı yapılabilir

 

 1. Dini ve Milli bayramlar ile toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik benzeri günlere özel sosyal yardım ve hizmet sunumu gerçekleştirilebilir.

 

 1. Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

 

 1. Yönetmelik gereğince yapılacak yardımların yardım edilen kişiyi atalete, tembelliğe, dilencilik ve benzeri hallere özendirmemesi esastır.

 

 • Sosyal yardımlar sağlanırken, yardım edilen kişinin böylesi yardımlarla hayatını idame ettirmeyi alışkanlık haline getirmemesine dikkat edilir.

 

 1. Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, muhtaçların gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasıdır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

 

 1. Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, kimsesiz, düşkün, engelli ve risk grubuna giren kişi ve aileleri,

 

 1. Kamuya ait temel eğitim ve orta öğretimde eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrenciler,

 

 1. Gönüllü vatandaşlar ya da basın ve medya yoluyla ihbar edilen ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar,

 

 1. Salgın hastalıklar, yangın, sel, deprem vb. afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve hizmet yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

 1. Olağanüstü bir felaket, hayati tehlike arz eden epidemik veya pandemik salgın durumları, diğer salgın hastalıklar veya kazaya maruz kalanlar ile ameliyat geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar veya bu durumların ortaya çıkardığı aciliyet nedeniyle sosyal inceleme yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, beyan esas alınmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapılacak dar gelirli, yoksul veya muhtaç kişi ve aileler,

 

 1. Hastalık raporu ve sevk belgesi olup il veya ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarına ulaşım ücretini karşılayamayanlar,

 

 1. Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler

 

 1. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, yeni doğan bebeği olan aileler

 

 1. Sosyal yardımlar talebi sonuçlanmış kişiler en erken6 (altı) ay sonra tekrarbaşvuru yapabilir. Bu süreden öncesine tekabül eden talepler red edilir. Ancak afet, deprem, sel, yangın, müzmin hastalık, kaza, özür, doğum, ölüm, eşin tutukluluk veya hükümlülük hali, eşinden ayrılan, terkedilen, şiddet gören kadınlar ve ani gelişen diğer zorunlu haller gibi istisnai durumlarda bu süre şartı aranmaz.

 

 1. Yapılacak sosyal yardımlarda yardım talep eden kişiler arasından en ihtiyaçlı kimselere belediyenin imkânları ölçüsünde yardım yapılır.

 

Başvurusu

MADDE 7- (1) Başvuru süreç ve işleyişi aşağıdaki gibidir:

 

 1. Yönetmelik kapsamındaki sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler kişi veya kişiler sözlü yazılı veya elektronik ortamda başvurur. Sözlü başvurular başvuru sırasında yazılı hale getirilir. Acil ve olağanüstü durumlarda sair iletişim yollarıyla da müracaat kabul edilebilir.

 

 1. Başvuru olmasa dahi basında yer alan, zabıta birimlerince, gönüllülerce, muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen ya da belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine müdürlükçe yapılacak olan sosyal inceleme çerçevesinde sosyal hizmet ve yardımlarda bulunulabilir. Bu kapsamda yerinde başvuru alınması mümkündür.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 8- (1)  Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlardan talep türüne bakılmaksızın aşağıdaki belgeler istenir.

 

 1. T.C Kimlik No,

 

 1. Yardıma muhtaç olduğu ihtiva eden dilekçe,

 

 1. T.C Kimlik numarası ile sistem üzerinde gerekli sorgulamasının yapılabilmesine muvafakat dilekçesi,

 

 1. KPS üzerinden müdürlük personeli tarafından alınacak yerleşim yeri belgesi,

 

 1. Muhtaçlık durumu süreklilik arz eden kimselerin ilk müracaattan sonraki taleplerinde her seferinde ayrıca bilgi/belge istenmez,

 

 1. Ailede okuyan çocuk var ise öğrenim belgesi,

 

 1. Talep edilen sağlık malzemesi kullanabileceğine dair gerekli test veya doktor raporu,

 

 1. Akülü tekerlekli sandalye talebinde talep sahibinin akülü tekerlekli sandalye kullanabileceğine dair sağlık kurulu raporu,

 

 1. Engelli, ağır engelli ve kronik hastalık durumunu gösterir belge,

 

 1. Sağlık masrafları kaleminde masraf türüne ait belgeler (fatura, hastalık durumunu gösterir belgeler vb. )

 

 1. Afet hallerinde durum bildirir rapor, (İtfaiye raporu, yangın ve sel raporları vb.)

 

 • Mama ve bez yardım kalemlerinde doktor reçetesi,

 

 1. Eşi asker, tutuklu veya hükümlü olanlar için bunu kanıtlayıcı bilgi ve belge,

 

 • Boşanma süreci içerisinde temin edilebilecek resmi belge, mahkeme evrakı vb.

 

 • Prefabrik konut yardımı kaleminde; tapu veya arsaya ait süresiz kullanım izni,

 

 1. Vergi mükellefi olma durumunu gösterir belge,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların İncelenmesi 

MADDE 9- (1) Müdürlükçe alınan başvuru sırasında ilgiliden temin edilen belgeler, başvuruların içeriğine göre kişiye ait veriler gerektiğinde e-Belediye, e-Devlet vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait ortak veri tabanından sorgulanır, araştırması sonucu elde edilen veriler, müdürlüğün sosyal yardım sisteminde yapılan sorgulama, gerektiğinde Zabıta veya Müdürlük personellerince yerinde incelenerek tutulan tahkikat raporu vs. gibi tüm bilgi ve belgeler hazırlanır karara verilmek üzere dosya Değerlendirme Kuruluna gönderilir

 

Kurulun Teşekkülü ve Çalışması

MADDE 10- Başvuruların değerlendirme süreci aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 1. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu olan Belediye Encümeni tarafından karara bağlanır.

 

 1. Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

 

 1. Değerlendirme Kurulu muhtaçların durumuna uygun verdiği karar doğrultusunda Müdürlük ihtiyacı giderecek nakdi/ayni yardımı yapar.

Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulunun Görevleri

MADDE 11- (1) Kurulların görevleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Belediye, yardımlardan yararlanacak kişiler arasında ihtiyacın aciliyeti ve önceliğine göre hakkaniyetli bir dağıtımı her zaman esas alır. Bu amaçla başka kişi ve kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar tespit edilebildiği ölçüde dikkate alınır, her zaman daha muhtaç durumda olana öncelik verilir. Başka kişi ve kurum/kuruluşlar tarafından muhtaç kişilere doğrudan ya da dolaylı şekilde yapılmak istenen yardımlarda belediyeden lojistik destek ve koordinasyon talep edildiğinde bu kişi ve kurumlara istenen lojistik destek sağlanır. Kişi ve kurumların muhtaç kişilere bu şekilde yaptıkları yardımların kayıtları müdürlükte ayrıca tutulur.  Belediye tarafından yapılacak sosyal yardımlarda bu kayıtlara da bakılır,

 

 1. Muhtaçlık değerlendirmesinde müracaatçının kredi ödemelerindeki borçları gelir hesaplamasında gelirinden mahsup edilmez, dikkate alınmaz,

 

 1. Diğer koşullarına göre yardıma müstahak görülse bile on yaş ve daha küçük yaşlarda otomobili olanların müracaatları bu sebepten reddedilebilir,

 

 1. Beyaz eşya talebi olan ihtiyaç sahiplerinin fiziki ve ekonomik şartları yardım almaya uygun görüldüğü takdirde veyaYangın, sel vb. gibi afetlerde yardım yapılır. Yardım şekli nakit olarak değil eşyanın vatandaşa teslimi şeklinde olur,

 

 1. Doktor raporu ile mama kullanması uygun görülen kişilerin bu kalemdeki ek süt ve mama yardım talepleri kurulca kabul edilebilir,

 

 1. İhtiyaç sahibi öğrencilere Kırtasiye yardımları öğrenci başına yılda bir kereye mahsus olmak üzere yardım yapılması mümkündür,

 

 1. Kırtasiye yardımları için ilgilinin belediye sisteminde kaydı varsa sadece öğrenci belgesi, yoksa yeni dosya açılması için Beyaz Masa başvuru evrakları ile öğrenci belgesi istenir,

 

 1. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen inşaat işçilerinin yardım talepleri fiziki incelemeler temel alınarak sonuçlandırılır. İhtiyaç sahibi ise istisnai durumlar dışında yılda en fazla iki defa yardım yapılabilir.

 

 1. Boşanma aşamasında olduğunu beyan eden ihtiyaç sahiplerinden mahkemeye başvuru evrakı istenir,

 

 1. Sığınmacılara yapılan yardımlarda Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay’dan yardım alıp almadıkları dikkate alınarak, yardım talepleri sonuçlandırılır,

 

 1. Kurul, halin icabına göre gerekli görülen hallerde yardım yapılması veya yardımın türü hakkında öncelik kullanılabilir.

 

 • Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Engelli Yardımlarına İlişkin Kriterler

MADDE 12- (1)  Engelli yardımlarına ilişkin kriterler aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 1. Sağlık raporundaki engel oranı %40 ve üzeri olan ve kişi başı aylık geliri net asgari ücretin 2/3 ünün altında kalan engelli ihtiyaç sahipleri engelli hizmetlerinden yararlanabilir,

 

 1. Engelli vatandaşların Medikal Malzeme başvurularında, Engelli raporu ve Medikal Malzeme rapor ve reçetesi talep edilir,

 

 1. Hasta bezi raporu olan engelli ve hastalara üç ayda iki paket bez yardımı yapılabilir,

 

 1. Devlet destekli medikal malzemelerin devlet ödemesinden geri kalan tutarları için kurulun belirlediği kadar miktar belediye tarafından, artan kısmı ilgilisi tarafından ödenecek şekilde Kurul kararına bağlanır,

 

 1. Geçici süreli tedavilerde ve ameliyat sonrası dönemlerde kişilere sağlanacak medikal malzemeler (tekerlekli lazımlık, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, wolker gibi) geçici süreliğine verilir, hastanın iyileşmesi veya ihtiyacın son bulması halinde Müdürlüğe iade edilir,

 

 1. Engelli raporu olan kişiler adına vergi indiriminden faydalanılarak alınan aracı bulunan kişilerin yardım taleplerinde halin icabına göre yardım yapılıp yapılmayacağı veya yardımın türü Kurulca belirlenir,

 

 1. Hasta Nakil Aracıyla nakledilecek hastalarda nakil sırasında mutlaka hastanın refakatçisi bulundurulur. Ambulansla taşınması gereken hastaların Hasta Nakil Aracıyla sevk ve nakilleri yapılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımların Uygulama Esasları ve Kesilmesi

 

MADDE 13- (1) Yardımların uygulama esasları ve kesilmesi işlemleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 1. Yapılacak yardımların miktar ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından ihtiyaç durumuna göre dikkate alınarak belirlenir.

 

 1. Temel ihtiyaçların karşılanmasında, ihtiyaç sahiplerine para yerine geçebilen alışveriş çeki, akıllı kart, banka kartı, kişiselleştirilebilir elektronik hesap ve benzeri ürünler dağıtılabilir ve/veya dağıttırabilir. Bu çek, kupon veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere çek, kupon veya kart bedelleri fatura karşılığında ödenir.

 

 1. Belediyesi sınırları içine iş umuduyla gelip iş bulamayan, işini kaybetmiş ve ya herhangi bir sebeple Dilovası’na gelip memleketine dönecek imkanı bulamayanlar, yolda kalmış muhtaçlar talebini belirtir dilekçe ekinde nüfus cüzdanın fotokopisi ile belediye baş vuranların Başkan Yardımcısı oluruyla yolcu bileti alınır. Yolda kalmışlara yine Başkan yardımcısı oluruyla yemek yedirilebilir. Şüpheli durumlarda Emniyetten GBT sorgulaması yapılır.

 

 1. Muayene/tedavi olacağını kanıtlamak şartıyla Dilovası’nda İkamet edip Dilovası sınırları dışında muayene/tedavi olacak muhtaçlar talebini belirtir dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve muayene olacağını kanıtlayıcı belge ile belediye başvuranların Başkan Yardımcısı oluruyla gidiş-dönüş yolcu bileti alınır.

 

 1. Kişiye özel üretim veya hizmetler için yapılacak yardımlarda kurullar tarafından uygun kararı alınması üzerine kişi adına kesilen fatura karşılığında ödeme yapılabilir.

 

 1. Yardımlar bir defa veya yardımın niteliğine göre periyodik olarak yapılabilir.

 

 1. Yukarıda bahsi geçen yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak üzere diğer sosyal yardımlar yapılabilir.

 

Nakdî Yardım

MADDE 14- (1) Nakdi yardımlar

 

 1. Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, eğitim, sağlık ve ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

 

 1. Belediye sınırları içinde yangın ve afetlerden zarar gören kişilere yapılacak yardımlarda, itfaiye, zabıta gibi ilgili kurumların tutanağına istinaden Kurul tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılır.

 

 1. Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, kimsesiz, düşkün, engelli ve risk grubuna giren kişi ve ailelere yapılır,

 

 1. Nakdi yardımlar ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, Değerlendirme Kurulunun vereceği karar doğrultusunda müdürlükçe yapılır.

 

 1. Tabiiyetine ve ikametgâhına bakılmaksızın Dilovası’na gelip de imkânsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara, durumlarını doktor raporuyla belgelemeleri halinde kimlikleri ve hastalık evrakları alınarak, Başkan veya ilgili başkan yardımcısının bilgisi ve oluruyla nakdi yardım yapılabilir.

 

 1. Afet, acil durum veya salgın hastalık hallerinde zarar uğrayan veya mağdur olan veya dar gelirli duruma düşen hemşehri hukukuna haiz her gruptaki kişilere, esnaf, çiftçi, sanatkâr, işletme sahibi veya şirket hissedarı kişilere yapılan nakdi yardımlar.

 

 1. Belediye bütçesinin imkânları dâhilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım, servis, kırtasiye, kitap, eğitim öğretim amaçlı bilgisayar, tablet, internet paketi ücreti ve diğer eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan yardımlar

 

 1. Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, kişinin adına banka tarafından düzenlenmiş Dilovası Kart hesabına para yüklemek suretiyle veya ilgiliye banka aracılığıyla ödeme yapılabilir.

 

 1. Nakdi yardımlar süreli, sürekli, bir defaya mahsus veya periyodik şekilde olabilir.

 

 

Aynî Yardım

MADDE 15-(1) Ayni yardımlar

 

 1. Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, risk grubu ve engelliler ile deprem, yangın, sel, salgın hastalık ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, çocuk bezi, hasta bezi ve 31.5.2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında olmaları nedeniyle, söz konusu bendin, 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri ayni yardımlar yapılabilir.

 

 1. Tabiiyetine ve ikametgâhına bakılmaksızın Dilovası’na gelip de imkânsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken muhtaçlara, durumlarını ve sağlık ihtiyaçlarını doktor raporuyla belgelemeleri halinde kimlikleri ve hastalık evraklarıyla, bağlı olduğu Başkan Yardımcısı oluruyla belediye imkânları ölçüsünde ayni yardım yapılabilir.

 

 1. Gıda, eğitim malzemesi, giyecek, hasta bezi, doktor raporuna bağlı olarak mama ve diğer ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Kurul kararı doğrultusunda müdürlükçe yapılır.

 

 1. Afet, salgın hastalık ve acil durumlara maruz kalan vatandaşlara her türlü mal, malzeme ve hizmet yardımları, idare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde, kapalı ve ya açık mekânlarda sıcak çorba, kahvaltı, yemek,  yardımları yapılabilir.

 

 1. Taziye hizmetleri kapsamında Başkanlık oluruyla yapılan yardımlar,

 

 1. İhtiyaç sahibi öğrencilere, yaşlılara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine Başkanlık oluruyla; gezi ve tatil imkânı sağlanarak bunlarla ilişkili ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer ayni ihtiyaçlarının karşılanması.

 

 1. Evlenecek İhtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve toplu düğünlerinin yapılması,
 2. Yeni doğan bebeklere temel gıda (süt, yumurta, peynir, bal mama vb.) ve giysi, malzeme ( bez, biberon vb. ) yardımları,

 

 1. Aynî yardımların toplanması ve dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, yardım yapacak özel ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile amaca uygun her türlü işbirliği yapılabilir. Yapılacak işbirliği, 09.11.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İl Özel İdari ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

 1. Kurul kararı ya da Başkanlık oluruyla uygun görülen ayni yardımlar süreli, sürekli, bir defada veya periyodik şeklinde olabilir.

 

 1. Hanede birlikte yaşayan kişilerin tüm gelirleri dikkate alındığında kişi başı aylık geliri Asgari Ücretin net tutarının 1/3’ünün altında kalan ve Dilovası sınırlarında ikamet eden tüm kişilere yardım yapılabilir,

 

Sosyal Yardım Amaçlı Bağışların Kabul Edilmesi

MADDE 16- (1) Belediyeye dağıtılmak üzere bağışlanan ayni yardımlarda; Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidilebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir

 

(2) Sosyal Yardım amaçlı hibe edilmek istenen Nakdi Yardımlar Belediye Başkanının Oluruyla belediye hesabına ödeme suretiyle yapılabilir. Muhtaçlara dağıtılmak üzere doğrudan Müdürlüğe Nakdi hibe teslimi yapılamaz.

 

Aynî Yardımların Dağıtımı

MADDE 17- (1) Muhtaç kimselere sosyal yardım amaçlı verilmek üzere gerek belediyece satın alınan, gerekse kişi ve kurumlarca belediyeye hibe edilen mal ve ürünler, Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Yapılacak işbirliği, 09.11.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İl Özel İdari ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım her durumda belediye personelinin gözetiminde yapılır.

 

Hizmet Yardımları

MADDE 18- (1) Dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetler yapılabilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde, kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları ile özel tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir. Yapılacak işbirliği, 09.11.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İl Özel İdari ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Hizmet yardımından yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler istenir

 

 

Yardımların Kesilmesi Ve Hak Kayıpları

MADDE 19- ( 1) Yardımların kesilmesi ve hak kayıpları süreci aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde yapılan yardımlar Sosyal Yardımlar Değerlendirme Üst Kurulu veya Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu kararıyla kesilir.
 1. Yardım nedenlerinin ya da muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde,
 2. Hak sahibinin ölüm ve gaiplik (yitiklik) durumlarında,
 3. İkamet ilinin değişmesi durumunda,
 4. Yardımların amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi halinde.
 1. Kişiye özel tanımlanan kartın kaybolması, çalınması vb. durumlarda kullanılamayan yardımlarda sorumluluk kişiye ait olup Belediyeden hak talep edilemez.
 2. Süresi ya da şartları dahilinde kullanılmayan yardımlar 12 (oniki) ay sonra iptal edilir ve geriye alınabilir. Bu sebeple kişiler Belediyeden her hangi bir hak talebinde bulunamazlar.
 3. Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde yardımı kesilir. Ödenen nakdi ve ayni yardımların ilgililerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilir ve cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 20- (1) Ödeme yapılacak kişilere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 1. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vasisine, velisine, resmi kurumlarca belirlenen sosyal çalışma görevlisine imza karşılığında yapılır.
 2. Engelli, yaşlı, çocuk ve hasta olmak gibi özel sebeplerinden dolayı, almaya hak kazandıkları yardımı alamayacak durumda olan bireylerin velilerine/vasilerine/vekillerine mahkeme kararı, noter onayı ile yardım yapılabilecektir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Diğer Sosyal Yardımların Verilmesi

MADDE 21- (1) Belediye kanunu 14. Maddesi (b) bendi dördüncü cümlesinde “Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü ile 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinin (n) bendi gereği bu yönetmelikte bahsi geçen/geçmeyen ayni ve nakdi yardımların türü, sayısı, çeşidi ve yöntemi gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlık oluruyla da belirlenebilir.

 

(2) Belediye gerektiğinde il dışı afet bölgelerine personel, araç-gereç ve meydana gelen afetlerde zarar görenlere yönelik her türlü sosyal yardım hizmeti için başkanlık makamı kararı ile ayni/nakdi yardım sağlayabilir.

 

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Kurul kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, o anki imkân ve durumlara göre, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki veya kuponu, anlaşma yapılan bankaya ait banka kartı, akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir. Bankalarla sözleşme yapılarak muhtaç adına düzenlenmiş banka kartlarına da alışveriş amaçlı toplam veya periyodik şekilde Kurul kararı doğrultusunda nakdi yardım yapılabilir.

 

Belediyenin Görev Alanı Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 22-  (1)  Belediye, Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediyenin görev alanı dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanının uygun görmesi halinde bu bölgelere gerekli ayni ve nakdi yardım yapılabilir ve de destek sağlanabilir.

 

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

 

Yürürlük

MADDE 23- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dilovası Belediye Başkanı yürütür.